Narzędzia dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: Środa, 22 maja 2024 r.

Imieniny: Heleny, Wiesława

Klauzula RODO o zdalnym nauczaniu

Klauzula informacyjna RODO w związku ze zdalnym nauczaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, działając w imieniu Administratora danych informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach tel. 324345366, e – mail: sekretariat@ckziuzory.pl
 2. W szkole powołany jest Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@ckziuzory.pl lub listownie na adres pocztowy placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, os. Księcia Władysława 28, 44 – 240 Żory
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.
 4. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo konferencjach, w tym na lekcjach prowadzonych z użyciem platformy Microsoft Office 365.
 5. Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez:
  • Dziennik elektroniczny dostarczany przez: nazwa dostawcy (VULCAN sp. z o.o.) ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, tel./faks: 71 757 29 29
  • Platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji
  • Platformę MO 365,
  • Wideo konferencje prowadzone przy wykorzystaniu oprogramowania/aplikacji: MO 365,
  • Dostawcę usług e-mail: QBIC STUDIO, ul. H. Buchalików 23a, 44-240 Żory, e-mail: qbic@qbic.pl
 6. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
 7. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzane są  przez okres przetwarzania (okres trwania obowiązku nauki zdalnej). Następnie niezbędna dokumentacja jest dołączana do dokumentacji ucznia, przechowywane zgodnie z zapisami prwa dla dokumentacji pedagogicznej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Dane osobowe kandydatów do pracy nie są przekazywane osobom trzecim.
 11. Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki nie są przetwarzane z sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 12. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie
 13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizacje ustawowego obowiązku nauk/obowiązku szkolnego.
 14. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.
 15. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka plików cookies | RODO | Klauzula RODO o zdalnym nauczaniu

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google - Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług.

© 2013-2024 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio